Kataki 'o fili ho'o lea fakafonua

Ko ha vakai fakalukufua ki he tau 'Iemeni

'I he 2015 pea hili 'Iemeni fakafisi 'a e Palesiteni & #8217; s mo 'ene hola mei 'Iemeni, ha tau ta'e fe'unga mo 'Iemeni na'e fai 'e he Sauti 'Alepea mo e ngaahi fonua fakatahataha 'o 'Alepea. Na'e fakatupu 'e he ngaahi pule'anga 'Iulope mo 'Amelika 'a e ngaahi hia fakamanavahe ki he kakai ne 'ikai tupu ai ha ni'ihi 'o e fanau mo civilians ne tamate'i, 'i hono fakatau atu 'o e ngaahi me'atau pea poupou'i 'a Sauti 'Alepea kae 'oua 'e faka'ehi'ehi mo taukapo 'i he makasini ko 'eni. Naʻe ʻikai ngata pe ʻi he fakangatangata ʻa e ngaahi hia ko ʻeni ki he ngaahi ʻohofi fakakautau ka naʻe ʻatakaiʻi ʻe Sauti ʻAlepea ʻa e mamani, ʻea, mo e tahi ʻi ʻIemeni kae lava ke taʻofi ʻa e huʻanga ʻo e meʻakai mo e faitoʻo kona tapu ki he fonua ʻa ia ʻoku fakatuʻutamaki ki he moʻui ʻa ha kakai ʻe lauimiliona. Fakatatau ki he ngaahi lipooti mei he ngaahi houalotu fakavahaʻapuleʻanga, Kuo hoko ʻa e ngaahi hia ko ʻeni ko e fakatamaki fakaetangata kovi taha ʻi he ngaahi taʻu siʻi kuohili pea fakatupu ai ʻa e fiekaia mo e ngaahi mahaki hange ko e kolela.

Ko Hotau Misioná

ʻI hono tuku atu ʻo e ngaahi ongoongo mo e ngaahi ʻimisi ʻo e ngaahi hia ko ʻeni ʻi he uepisaiti ko ʻeni, kuo ne feinga ke fakaha ki he kakai 'a e ngaahi hia ko 'eni na'e 'alu fakataha mo ha boycott 'o e ngaahi kautaha faiongoongo 'i he Sauti, ke faka'osi 'a e tau ta'etatau ko 'eni 'aki ha'o 'amio mei he funga 'o e mamani.

Ngaahi tohi fanongonongo

Kataki 'o fakahu ho'o 'imeili ke tulituli hake ki he ngaahi ongoongo mo e poupou fakamuimuitaha 'a e kakai Liale

ONGOONGO

ʻOku fakahalaiaʻi ʻe ʻIemeni ʻa e ngaahi meʻa naʻe mate ai ʻa e tokolahi taha ʻo e fanau ʻe toko hiva ʻoku nau fakahalaiaʻi ʻa ʻIemeni ʻa ia ne mate ʻi he tokolahi taha ʻo e fanau ʻe toko hiva
ʻOku fakahalaiaʻi ʻe ʻIemeni ʻa e ngaahi meʻa naʻe mate ai ʻa e tokolahi taha ʻo e fanau ʻe toko hiva ʻoku nau fakahalaiaʻi ʻa ʻIemeni ʻa ia ne mate ʻi he tokolahi taha ʻo e fanau ʻe toko hiva

Ko ha kiʻi tamasiʻi ʻi ha falemahaki hili hono fakalaveaʻi ia ʻi ha pailate ʻi he vahefonua fakatokelau ʻo Jawf, ʻIemeni, ʻi Siulai, 2020. Ko e tokolahi taha ʻo e fanau ʻe toko hiva naʻe tamateʻi hili ʻa e pailate ʻi he feituʻu fakatokelau ʻo ʻIemeni Jawf vahefonua Tuʻapulelulu...

Ako lahi ange
ʻIemeni mamata ki he foki ki he ngaahi tuʻunga fakatupu hohaʻa ʻo e meʻakai ʻoku ʻikai malu: UNICEF, WFP, FAO
ʻIemeni mamata ki he foki ki he ngaahi tuʻunga fakatupu hohaʻa ʻo e meʻakai ʻoku ʻikai malu: UNICEF, WFP, FAO

Ko e tau naʻe tataki ʻe Saute, ngaahi tāfeá, toafa locusts, pea ko ʻeni ʻoku fakatupu ʻe he COVID-19 ha afa haohaoa te ne lava ʻo fulihi ʻa e malu ʻo e meʻakai ʻi ʻIemeni, fakatokanga ki he konga fakamuimui taha ʻo e meʻakai maluʻi ʻo e meʻakai...

Ako lahi ange
Saute, UAE fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi pomu vahevahe ʻi he Hudaydah ʻa ʻIemeni: Toʻo fakaʻofisiale
Saute, UAE fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi pomu vahevahe ʻi he Hudaydah ʻa ʻIemeni: Toʻo fakaʻofisiale

Sauti ʻAlepea mo e ngaahi fonua ʻo e ʻIunaiteti ʻAlepea (UAE), ʻa e kau memipa mahuʻinga ʻo ha ha fengaueʻaki tau ʻi ʻIemeni, palangi ha ngaahi foʻi pomu fekauʻaki mo ha tukuiʻapi nofoʻanga ʻi he vahefonua fakahihifo ʻo e fonua..

Ako lahi ange
SELECT to'o: 'Iemeni he Pilingi ʻo e honge fakalilifu taha ʻo e mamani ʻi he 100 taʻu
SELECT to'o: 'Iemeni he Pilingi ʻo e honge fakalilifu taha ʻo e mamani ʻi he 100 taʻu

Kuo fakatokanga mai ʻa e ngaahi Puleʻanga fakatahataha 'Iemeni te nau fehangahangai mo e honge kovi taha ʻi 100 taʻu ʻe ha fengaue'aki ʻoku ʻikai ngata ai e ta ʻa e pailate ʻo e paʻanga ʻa Saute, naʻe lipooti ʻa e tauhi fakalao ʻi he ʻaho Monite. Kapau ʻe kei hoko atu pe ʻa e tau, ʻe lava ke lomekina ʻe he honge ʻa e...

Ako lahi ange